Przepisy prawne

Na każdego pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 osób przepisy prawne nakładają obowiązek organizacji palarni, bez względu na liczbę palących pracowników. Palarnia ta powinna spełniać określone w przepisach wymogi. Jeśli pracodawca nie dopełni tego obowiązku, może zostać ukarany grzywną w wysokości do 5.000 zł, a od 1 lipca br. do 30.000 zł.

Obowiązek ten wynika z rozporządzenia z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) oraz dodatkowo z ustawy z dn. 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.). W szczególności te ostatnie przepisy wprowadzają zakaz palenia na terenie firmy poza odpowiednio wyodrębnionymi i przygotowanymi pomieszczeniami. Natomiast te parametry techniczne określa wspomniane rozporządzenie.

A zatem po stronie pracodawcy powstaje konieczność wyznaczenia palarni, jeżeli zatrudnia on co najmniej 20 pracowników. Obowiązek ten jest niezależny od tego, czy zatrudnia się pracowników palących czy niepalących. Wystarczy więc, że zostanie spełnione kryterium liczby zatrudnionych i firma będzie objęta tym obowiązkiem, nawet w sytuacji gdy żaden z pracowników nie pali. Wyrok NSA jest brzemienny w skutkach – wynika z niego jednoznacznie obowiązek przygotowania pomieszczenia na palarnię przez pracodawcę. To z kolei jest związane z ogromnymi kosztami, bo palarnie muszą spełniać wysokie wymagania techniczne, np. powietrze ma być wymienianie dziesięciokrotnie w ciągu godziny, a na powierzchni minimum 4 mkw. musi znaleźć się odpowiednia liczba popielniczek.

Wyrok NSA z 04.04.2007 r., I OSK 892/06
Sąd Administracyjny w wyroku z 4 kwietnia 2007 r., sygn. akt I OSK 892/06).

Podstawa prawna

  • art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 55),
  • § 111 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650),
  • § 1, § 5, § 40, § 41, § 42 załącznika nr 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650).